موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
کارگاه مستندساری محوطه های تاریخی با استفاده از پهباد . تخت جمشید
  • انجمن علمی معماری (چارسو ) با همکاری مجموعه ثبت جهانی تخت جمشید

    1397/08/28-8