موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
کارگاه آموزش فتوگرامتری برد کوتاه جهت دانشجویان معماری
  • این کارگاه جهت آموزش و استفاده از نرم افزارهای فتوگرامتری در درس برداشت از بناهای تاریخی بوسیله خانم مهندس منا محمدی متخصص مرمت بناهای تاریخی صورت گرفت. 

    1397/09/17-21:04:34