موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
کارگاه مستندساری محوطه های تاریخی با استفاده از پهباد . تخت جمشید
  • این کارگاه با همکاری دفتر پایش مجموعه ثبت جهانی تخت جمشید صورت گرفت  .آموزش فتوگرامتری و پهباد فتوگرامتری در مجموعه های تاریخی مانند تخت جمشید 

    -20:59:38