موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
سخنرانی استاد نایب شیرازی
  • دانشجویان هنر دانشگاه آپادانا به مناسبت هفته پژوهش از سخنراني استاد نایب شيرازي با عنوان آموزه هاي استاد مميز و آينده گرافيك ايران بهره بردند. در این سخنرانی بحث هاي تخصصي پيرامون طراحي گرافيك مطرح شد و در انتها استاد به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

    1398/09/22-10:17:22