موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
سید علی پورتنگکی
مسئول آموزش
کارشناس ارشد ارتباط تصویری
سیده حمیده هاشمی
مسئول مالی
کارشناس ارشد ارتباط تصویری
زهرا دهقانی
مسئول فوق برنامه
فوق دیپلم گرافیک
فاطمه بشیری
دبیر انجمن
گرافیک
سهيل عباسى
دبیرانجمن
نقاشی
مرضيه رضايي
عضو انجمن
نقاشی