موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
علیرضا رضایی
عضو انجمن مدیر کارگروه نشریه و روابط عمومی
معماری
ارغوان احمدی
مدیر کارگروه فیلم معمار و سفر معمار
معماری
امیر حسین رضایی
مدیر کارگروه مسابقات معماری
معماری
مونس شرافتی
مدیر کارگروه آموزش
معماری
نیلوفر وجدانیان
مدیر کارگروه ترجمه
معماری
نیایش گلگویی
مدیر کارگروه فناوری اطلاعات
معماری