موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت
مدیر گروه و ساعات مشاوره
خانم دکتر راضیه اردکانی
مدیر گروه کاردانی پیوسته طراحی و دوخت


07136987
.r.ardekani@apadana.ac.ir


زمان مکان
چهارشنبه ها 10 الی 12 ساختمان معلم
پنج شنبه ها 10 الی 14 ساختمان فرهنگشهر