موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت
مدیر گروه و ساعات مشاوره
خانم دکتر راضیه اردکانی
مدیرگروه کارشناسی ناپیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت


071-33605011
.r.ardekani@apadana.ac.ir


زمان مکان
چهارشنبه ها 10 الی 12 ساختمان معلم
پنج شنبه ها 10 الی 14 ساختمان فرهنگشهر