موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش شهرسازی
مدیر گروه و ساعات مشاوره
آقای دکتر اردلان افلاکي
مدیرگروه کارشناسی پیوسته شهرسازی


071-33605011
.