موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش شهرسازی
مدیر گروه و ساعات مشاوره
آقای دکتر اردلان افلاکي
مدیرگروه کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری)


071-33605011
.