موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
مدیر گروه و ساعات مشاوره
آقای دکتر حسین قاسم خانی
مدیر گروه کارشناسی پیوسته نقاشی


071-33605011
Hoseinpaint@gmail.com