موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
مدیر گروه و ساعات مشاوره
سلما حائری
مدیر گروه بخش مهندسی معماری و کاردانی نقشه کشی معماری


07136987
haeri@apadana.ac.ir


ساعات مشاوره :

زمان: مکان:
پنجشنبه 10 الی 12  ساختمان فرهنگشهر