موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
مدیر گروه و ساعات مشاوره
امین محمودزاده
مدیر گروه بخش مرمت


07136987
amin.mahmoudzadh@gmail.com


 

ساعات حضور :

زمان مکان
سه شنبه 12 الی 13  ساختمان فرهنگشهر