موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
مدیر گروه و ساعات مشاوره
محسن نطنج
مدیر گروه بخش کارشناسی ناپیوسته معماری


07136987
natanj@apadana.ac.ir


ساعات حضور :

زمان مکان
سه شنبه 12 الی 13 ساختمان فرهنگ شهر
چهارشنبه 12 الی 13 ساختمان فرهنگ شهر
پنجشنبه 12 الی 13 ساختمان فرهنگ شهر