موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
مدیر گروه و ساعات مشاوره
خانم دکتر سلما حائری
مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری (معماری داخلی)


071-33605011
haeri@apadana.ac.ir