موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
کارآفرینی و پروژه (فاطمه کبیری)
علوم الياف (حانيه بناکار)