موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
طراحي و چاپ پارچه(جبراني) (شیوا محمودزاده)
چاپ سنتي(باتيک و قلمکار) (شيوا محمودزاده)
طراحي و چاپ پارچه (شيوا محمودزاده)
پارچه شناسي (حانيه بناکار)