موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
زبان تخصصی (کبری منصوری زاده)
فلسفه هنر اسلامي (مجتبي شيدا)
مباني سازمان و مديريت مد و بازاريابي (علي رمضاني قطب آبادي)
زبان تخصصي طراحي پارچه و لباس