موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش شهرسازی
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
مباني و روشهاي طراحي شهري (محمد پايدار)
کارگاه شهرسازي(3) (محمد پايدار)
شناخت و تحليل فضاي شهري ( محمد پايدار)
برنامه ريزي منطقه اي (عماد کتابچي)
کارگاه شهرسازي(1) (عماد کتابچي)
حقوق و قوانين شهري (محمدرضا زماني)
تاريخ شهر و شهرسازي در جهان (عليرضا ايزدي)
روش تحقيق در شهرسازي (محمد علي خاني زاده)
مسکن (محمد محمودي)
مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري (محمد محمودي)
بيان معماري (روزبه گل ريز خاتمي)
برنامه ريزي بافتهاي فرسوده و تاريخي
کارگاه شهرسازي(4)
کارگاه شهرسازي(1)
کاربرد نقشه برداري در شهرسازي