موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش شهرسازی
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
برنامه ريزي کاربري زمين (محمد پايدار)
روش تحقيق علمي پيشرفته (رويا اطميناني قصرالدشتي)
GIS پيشرفته بخش اصلي (رويا اطميناني قصرالدشتي)