موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
اصول سرپرستی (فاطمه کبیری)
طراحي تحليلي (عبدالرضا فتحي)
کارگاه صفحه آرايي ( ليلا اکبرپور)
چاپ سيلک اسکرين (شيوا محمودزاده)
ارتباطات و تبليغات (زهره اسدي)
تکنولوژي و کارگاه گرافيک2 (زهره اسدي)
طراحي6
تکنولوژي و کارگاه گرافيک2