موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
کارگاه ارتباط تصويري2 (ليلا اکبرپور)
کامپيوتر تخصصي1 (الهام خسرواني)
کارگاه ارتباط تصويري1(آرم و نشانه) (الهام خسرواني)
روش تحقيق (سيده فاطمه حجازي)
اصول علمي ارتباط و تبليغات ( سيده فاطمه حجازي)
کامپيوتر تخصصي 2 (سيده فاطمه حجازي)
طرح عملي جامع (بهرام احمدي مروي)
اصول علمي ارتباط و تبليغات (زهره اسدي)
زبان تخصصي
انسان-طبيعت-طراحي