موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
رايانه و نرم افزار 1 (زهره اسدي)
طراحي گرافيک متحرک (الهام خسرواني)
طراحي پايه2
مباني سازمان و مديريت
رايانه و نرم افزار 1
مباني گرافيک2 (نجمه شفاهی)
طراحي براي فضاي مجازي
طراحي پايه1
مباني گرافيک1
طراحي پايه1
مباني گرافيک1