موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
زبان تخصصی (کبری منصوری زاده)
ارتباط تصويري تخصصي 1 (فرهاد نادری)
رسانه هاي نوين بصري (بهمن فيزابي)
کاربرد رايانه در گرافيک (الهام خسرواني)
اصول ديزاين (ستاره احسنت)
خوشنويسي و طراحي حروف 1 (ستاره احسنت)