موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
طراحي فني
تمرين هاي معماري(1)
ترسيم فني
آشنايي با مقررات ملي ساختمان
روستا1
آشنايي با معماري اسلامي(1)
زبان فني
متره و برآورد