موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
کاربرد کامپيوتر در معماري (روزبه گل ريز خاتمي)
بيان معماري 2 (روزبه گل ريز خاتمي)
درک و بيان محيط (روزبه گل ريز خاتمي)
تنظيم شرايط محيطي (نيلوفر هاشمي)
روستا 2 (عماد کتابچي)
اصول سرپرستي (عماد کتابچي)
طراحي فني
مديريت و تشکيلات کارگاه
روش تحقيق
آشنايي با معماري جهان
مصالح ساختماني
مقدمات طراحي معماري 2
درک و بيان محيط
فیزیک مکانیک
زبان تخصصي