موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

 
عمومی 13
تخصصی 35
پایه 6
اصلی 20
کل واحد 74

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1004 اخلاق اسلامی 2 عمومی نظری - -
214180 الگو 3 2 تخصصی عملی - نظری - -
161015 دوخت 3 2 تخصصی عملی - الگو 3
214181 کاربرد تجهیزات کارگاهی تخصصی عملی - -
214182 طراحی لباس 1 2 اصلی عملی - نظری - -
214183 مبانی رنگ 2 اصلی عملی - نظری - -
1001 اندیشه 1 2 عمومی نظری - -
1010 زبان خارجی 3 عمومی نظری - -
1020 تربیت بدنی 1 عمومی عملی - -
161001 هندسه 3 پایه نظری - -
مجموع واحد 20

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
161002 هنر و تمدن اسلامی 2 پایه نظری - -
214184 طراحی لباس 2 2 اصلی عملی - نظری طراحی لباس 1 -
214185 الگو 4 2 تخصصی عملی - نظری - -
214186 دوخت 4 2 تخصصی عملی - نظری - الگو 4
161009 تاریخ لباس 1 2 اصلی نظری - -
214187 سوزن دوزی های سنتی 1 2 اصلی عملی - نظری - -
161008 علوم الیاف 2 اصلی نظری - -
1009 زبان فارسی 3 عمومی نظری - -
1017 دانش خانواده و جمعیت خانواده 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 19

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
214188 طراحی لباس 3 2 تخصصی عملی - نظری طراحی لباس 2 -
214189 الگو 5 2 تخصصی عملی - نظری - -
2141100 دوخت 5 3 تخصصی عملی - نظری - الگو 5
214190 کار روی مانکن 1 2 تخصصی عملی - نظری - -
161010 تاریخ لباس 2 2 اصلی نظری تاریخ لباس 1 -
214191 سوزن دوزی سنتی 2 2 اصلی عملی - نظری سوزن دوزی سنتی 1 -
214192 طراحی تکمیل پارچه 1 پایه عملی - -
214193 کارآفرینی و پروژه 2 تخصصی عملی - نظری - -
214194 تزئینات لباس 2 اصلی عملی - نظری - -
مجموع واحد 18

ترم چهارم

شماره درس نام درس واحد نوع درس   پیشنیاز همنیاز
214195 کاربرد رایانه در طراحی دوخت 2 اصلی عملی - نظری - -
214196 الگو 6 2 تخصصی  عملی - نظری - -
2141101 دوخت 6 3 تخصصی عملی - نظری - الگو 6
214197 کار روی مانکن 2 2 تخصصی عملی - نظری کار روی مانکن 1 -
214198 الگو لباس کودک 2 2 تخصصی عملی - نظری - -
214199 دوخت لباس کودک 2 2 تخصصی عملی - نظری - الگو لباس کودک 2
161028 اصول سرپرستی 2 تخصصی نظری - -
161030 کارآمورزی 2 تخصصی عملی - -
مجموع واحد 17

 

 

 


دانلود فایل چارت درسی