موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

ترم اول
ترم 1
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
214164 نقوش سنتی 2   عملی- نظری                   پایه                       - -
214160 شناخت و کاربرد رنگ در طراحی لباس 2 عملی- نظری پایه - -
214165 تحلیل و کاربرد پوشاک سنتی 6 عملی-نظری تخصصی - -
214342 طراحی و چاپ پارچه (جبرانی) 2  عملی-نظری جبرانی - -
1002 اندیشه 2 2 نظری عمومی - -
214349 هنرهای سنتی 2 عملی جبرانی - -
1406 ریاضی کاربردی 2 نظری پایه - -
214341 طراحی لباس (جبرانی) 2 نظری-عملی جبرانی - -
مجموع واحد 20

ترم دوم

ترم 2
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
214161 عکاسی پایه 2                               - تکنولوژی دوخت 1
214162 طراحی و خوشنویسی 2 عملی - نظری تخصصی - -
214163 تلفیق و کاربرد نقوش سنتی 2 عملی-نظری اصلی نقوش سنتی -
1003 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 نظری عمومی - -
1411 آشنایی با نقوش پارچه در ایران 2 نظری اصلی - -
1422 زبان تخصصی 2 نظری تخصصی - -
214166 طراحی لباس مشاغل 6 عملی-نظری تخصصی تحلیل و کاربرد پوشاک سنتی -
1404 تاریخ عمومی هنر 2  نظری پایه - -
مجموع واحد 20

ترم سوم

ترم 3
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1410 روش تحقیق 2 علمی-نظری اصلی - -
1420 کاربرد رایانه در طراحی لباس 2 علمی-نظری تخصصی - -
1408 تاریخ لباس جهان 2 نظری اصلی تاریخ عمومی هنر -
1405 فرهنگ پوشاک  2 نظری پایه - -
1006 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 نظری عمومی - -
214167 کاربرد مواد در طراحی لباس 6 عملی-نظری تخصصی طراحی لباس مشاغل -
1021 ورزش 1 1 عملی عمومی - -
مجموع واحد 18

ترم چهارم

ترم 4
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1415 رفوگری 2 عملی- نظری اصلی ایستایی -
1005 متون اسلامی 2 نظری عمومی - -
1409 تجزیه و تحلیل پوشاک در آثار هنری 2 نظری اصلی درجه بندی پوشاک 1 -
214168 طراحی لباس صحنه 6 عملی-نظری تخصصی کاربرد مواد در طراحی لباس -
1427 پروژه 3 عملی تخصصی گذراندن 80درصد از واحدهای درسی -
1424 کارآموزی 3 عملی تخصصی گذراندن 80 درصد از واحدهای درسی -
مجموع واحد 20

 

 

 


دانلود فایل چارت درسی