موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

ترم اول
ترم 1
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
214341 طراحی لباس جبرانی 2 عملی- نظری جبرانی - -
214349 هنرهای سنتی 2 عملی جبرانی - -
214342 طراحی و چاپ پارچه جبرانی 2 عملی-نظری جبرانی - -
1002 اندیشه 2 2 نظری عمومی - -
16026 ریاضی عمومی 2 3 نظری پایه - -
16028  تاریخ هنر 2 2 نظری پایه - -
214350 طراحی نقوش سنتی 1 عملی پایه - -
160312 پارچه شناسی 2 نظری-عملی اصلی - -
160426 درجه بندی پوشاک 1 2 نظری تخصصی - -
مجموع واحد 18

ترم دوم

ترم 2
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
160317 طراحی الگوی 1 2 علمی-نظری اصلی - تکنولوژی دوخت 1
160319 طراحی اندام کودک 2 عملی - نظری اصلی - -
1005 متون اسلامی 2 نظری عمومی - -
160429 تکنولوژی دوخت 1 2 علمی تخصصی - -
1006 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 نظری عمومی - -
160310 تاریخ لباس اروپا 2 نظری اصلی - -
160311 هندسه نقوش 2 عملی-نظری اصلی - -
160315 رنگ در طراحی لباس 2 عملی- نظری اصلی - -
160320 حجم سازی 2 عملی-نظری اصلی - -
160322 جامعه شناسی 2 نظری اصلی - -
مجموع واحد 20

ترم سوم

ترم 3
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
214343 طراحی لباس(الهام از لباسهای سنتی تاریخی) 2 علمی-نظری پایه رنگ در طراحی لباس -
160313 طراحی و بافت پارچه 2 علمی-نظری پایه - -
214344 چاپ سنتی باتیک و قلمکار 2 عملی - نظری اصلی طراحی نقوش سنتی -
214351 طراحی الگوی 2 2 علمی-نظری پایه طراحی الگوی 1 تکنولوژی دوخت 2
160430 تکنولوژی دوخت 2 3 عملی- نظری   تکنولوژی دوخت 1 -
160423 زبان تخصصی  2 نظری عمومی - -
16029 تحقیق و سمینار 2 نظری عمومی - -
214345 طراحی لباس کودک 2 عملی-نظری عمومی طراحی اندام کودک -
1021 ورزش 1 1 عملی - - -
مجموع واحد 18

ترم چهارم

ترم 4
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
214346 طراحی و چاپ پارچه (اصلی) 2 عملی- نظری اصلی ایستایی -
160321 مدیریت تولید 2 نظری اصلی - -
160427 درجه بندی پوشاک 2 2 نظری تخصصی درجه بندی پوشاک 1 -
1003 تاریخ صدر اسلام 2 نظری عمومی - -
214347 الگو و دوخت لباس بچه 3 عملی-نظری تخصصی - -
160431 کاربرد نرم افزار کامپیوتر 2 عملی-نظری تخصصی - -
214348 مولاژ ( کار روی مانکن) 2 عملی-نظری تخصصی - -
160434 کارآموزی 2 عملی تخصصی گذراندن 80درصد از واحدهای درسی -
160433 پروژه 3 عملی تخصصی گذراندن 80 درصد از واحدهای درسی -
مجموع واحد 20

 

 

 

 


دانلود فایل چارت درسی