موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش شهرسازی
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

    اختیاری 8
عمومی 9
تخصصی 24
پایه 16
اصلی 17
جبرانی 6
کل واحد 80

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
28441 درآمدی بر شهرشناسی( درک و بیان محیط شهری) 2 پایه نظری - -
581410 بیان معماری 3 پایه عملی - نظری - -
28447 کاربرد نقشه برداری در شهرسازی 2 پایه عملی - نظری - -
28443 ریاضیات ، آمار ، معادلات 3 پایه نظری - -
1002 اندیشه اسلامی 2 2 عمومی نظری - -
284411 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری 2 اصلی نظری - -
28449 تاریخ شهرسازی ایران 2 اصلی نظری - -
284424 اقتصاد شهری 2 جبرانی نظری - -
284412 مبانی برنامه ریزی منطقه ای 2 اصلی نظری - -
مجموع واحد 20

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
28444 هندسه احجام و پرسپکتیو 2 پایه عملی - نظری بیان معماری -
28448 تاریخ شهرسازی جهان 2 اصلی نظری - -
28445 نظام اطلاعات جغرافیایی(GIS) 2 پایه عملی - نظری - -
581411 کارگه برنامه طرح1 ( برنامه ریزی و طراحی منطقه ای) 4 تخصصی عملی کاربرد نقشه برداری در شهرسازی، مبانی برنامه ریزی منطقه ای -
284410 مبانی و روشهای طراحی شهری 2 اصلی نظری - -
284416 برنامه ریی حمل و نقل شهری 2 تخصصی نظری - -
1021 ورزش 1 1 عمومی عملی - -
284413 شناخت و فضای شهری 3 اصلی عملی - نظری - -
284425 مبانی طراحی 2 جبرانی نظری - -
مجموع واحد 20

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
581412 کارگاه و برنامه طرح 2 ( برنامه ریزی و طراحی شهری) 4 تخصصی عملی کارگاه برنامه طرح 1( برنامه ریزی و طراحی منطقه ای ) -
284414 مدلها و روشهای کمی در شهرسازی 2 اصلی نظری ریاضیات، آمار، معادلات -
284417 طراحی شبکه حمل و نقل شهری 2 تخصصی نظری - -
284426 کاربرد رایانه در شهرسازی 2 اختیاری نظری - -
1003 تاریخ صدر اسلام 2 عمومی نظری - -
28446 زبان تخصصی 2 2 پایه نظری - -
284415 روش تحقیق در شهرسازی 2 اصلی نظری - مدلها و روشهای کمی در شهرسازی
284419 منظرسازی 2 تخصصی نظری - -
1005 متون اسلامی 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 20

ترم چهارم

شماره درس نام درس واحد نوع درس   پیشنیاز همنیاز
581413 کارگاه و برنامه طرح 3 ( برنامه ریزی و طراحی محله ای ) 4 تخصصی عملی کارگاه و برنامه طرح 2 ( برنامه ریزی و طراحی شهری ) -
284427 مدیریت شهری 2 اختیاری نظری - -
284429 بافت های فرسوده و تاریخی 2 اختیاری نظری - -
284428 حقوق و قوانین شهری 2 اختیاری نظری مبانی و روشهای طراحی شهری، مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری -
284418 برنامه ریزی مسکن 2 تخصصی نظری مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری -
1006 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 3 عمومی نظری - -
1209942 مبانی مهندسی و معماری 2 جبرانی نظری - -
284423 پروژه نهایی 4 تخصصی عملی - -
مجموع واحد 20

 

 


دانلود فایل چارت درسی