موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش شهرسازی
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

    اختیاری 18
عمومی 22
تخصصی 63
پایه 37
کل واحد 140

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209910 مبانی شهرشناسی 2 پایه نظری - -
1209913 هندسه احجام و پرسپکتیو 3 پایه عملی - نظری - -
1209912 بیان معماری 3 پایه عملی - نظری - -
1209914 ترسیم مقدماتی 3 پایه عملی - نظری - -
1017 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی نظری - -
1013 ریاضیات 2 پایه نظری - -
1001 اندیشه 1 2 عمومی نظری    
1004 اخلاق اسلامی 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 19

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209921 اقتصاد شهری 2 پایه نظری - -
1010 زبان انگلیسی 3 عمومی نظری - -
1209911 درک و بیان محیط شهری 2 پایه نظری - -
1209942 مبانی مهندسی معماری و ساختمان 2 اختیاری نظری - -
1209922 آمار در شهرسازی 2 پایه نظری - -
1209915 ترسیم پیشرفته 3 پایه عملی - نظری ترسیم مقدماتی -
206812 معادلات دیفرانسیل 2 پایه نظری ریاضیات -
1209920 جغرافیای شهری 2 پایه نظری - -
1209919 جامعه شناسی شهری 2 پایه نظری - -
مجموع واحد 20

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209930 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری 3 تخصصی عملی - نظری جغرافیای شهری -
1209917 کاربرد نقشه برداری در شهرسازی 3 پایه عملی - نظری گذراندن 25 واحد -
1209928 تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 2 تخصصی نظری - -
1209933 کارگاه شهرسازی 1 5 تخصصی عملی - نظری ترسیم پیشرفته -
1003 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 عمومی نظری - -
1209931 مبانی و روشهای طراحی شهری 3 تخصصی عملی - نظری ترسیم پیشرفته -
1209951 فیزیک 2 پایه نظری - -
مجموع واحد 20

ترم چهارم

شماره درس نام درس واحد نوع درس   پیشنیاز همنیاز
1209934 کارگاه شهرسازی 2 5 تخصصی عملی - نظری مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری، مبانی و روشهای طراحی شهری، کارگاه شهرسازی 1 -
1209937 مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 2 تخصصی نظری - -
1209948 تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای 2 اختیاری نظری - -
1209916 اصول سیستم های اطلاعات مکانی GIS 2 پایه عملی - نظری - -
1209939 تاسیسات و زیرساختهای شهری 3 تخصصی عملی - نظری - -
1209929 تاریخ شهرهای ایرانی - اسلامی 2 تخصصی نظری تاریخ شهر و شهرسازی در جهان -
1209918 زبان تخصصی 2 پایه نظری - -
1006 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 20

ترم پنجم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209935 کارگاه شهرسازی 2 5 تخصصی نظری کارگاه شهرسازی 2 ، مبانی طراحی شبکه حمل و نقل شهری، تاسیسات و زیرساختهای شهری -
1209927 شناخت و تحلیل فضای شهری 3 تخصصی نظری - -
1020 تربیت بدنی 1 عمومی  نظری - -
1209938 مسکن 2  تخصصی نظری - -
1209936 مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 2 تخصصی نظری - -
1209924 برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی 3 تخصصی نظری مبانی و روشهای یرنامه ریزی شهری، مبانی و روشهای طراحی شهری شناخت و تحلیل فضای شهری
مجموع واحد 16

ترم ششم

شماره درس نام درس واحد نوع درس   پیشنیاز همنیاز
1209925 کارگاه شهرسازی 4 5 تخصصی عملی - نظری برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی، شناخت و تحلیل فضای شهری، کارگاه شهرسازی 3 -
1209932 روش تحقیق در شهرسازی 3 تخصصی عملی - نظری - -
1209946

 مبانی مدیریت شهری

2 اختیاری نظری - -
1209923 برنامه ریزی منطقه ای 2 تخصصی نظری - -
1009 زبان فارسی 3 عمومی نظری - -
1005 متون اسلامی 2 عمومی نظری - -
1021 ورزش 1 1 عمومی عملی - -
1209950 سوانح طبیعی و سکونتگاه های انسانی 2 اختیاری نظری - -
مجموع واحد 20

ترم هفتم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209926 کارگاه شهرسازی 5 5 تخصصی عملی - نظری کارگاه شهرسازی 4 ، مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری ، مسکن -
1209949 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 2  اختیاری نظری - -
1209943 حقوق و قوانین شهری 2 اختیاری نظری - -
1209944 کاربرد رایانه در شهرسازی 2 اختیاری عملی - نظری - -
1209945 طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری 2 اختیاری نظری - -
1209940 مدل های کمی در شهرسازی 2 تخصصی نظری آمار در شهرسازی -
مجموع واحد 15

ترم هشتم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209941 پروژه نهایی 6 تخصصی عملی - نظری - -
1209947 سمینار مسائل شهری 2 اختیاری نظری - -
1002 اندیشه 2 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 10

 

 

 


دانلود فایل چارت درسی