موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

ترم اول 
ترم 1
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
9943 مبانی هنر های تجسمی 3 3 اصلی عملی-نظری - -
9949 نقاشی 2 3 اصلی عملی - -
9953 مواد و وسایل نقاشی 2 2 تخصصی عملی-نظری - -
1009 فارسی 3 عمومی نظری - -
9951 طراحی 3 3 تخصصی عملی - -
1007 تربیت بدنی 1 عمومی عملی - -
1010 زبان خارجی 3 عمومی نظری - -
  مهارت های زندگی و دانشجویی 2 اختیاری نظری    
مجموع واحد 20

ترم دوم

ترم 2
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
9952 طراحی 4 3 تخصصی عملی طراحی3 -
9956 نقاشی 3 2 تخصصی عملی نقاشی 3 -
9954 اسلوب های نقاشی 2 3 تخصصی عملی-نظری - نقاشی 3
9960 حجم سازی 1 2 تخصصی عملی - -
1004 اخلاق اسلامی 2 عمومی نظری - -
9945 هنر اسلامی  2 اصلی نظری - -
8778 آز فیزیک نور 1 پایه عملی - فیزیک نور
8777 فیزیک نور 2 پایه نظری - -
9948 اصول ارائه اثر هنری 2 اصلی نظری - -
مجموع واحد 19

ترم سوم

ترم 3
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
8770 ریاضی عمومی 3 پایه نظری - -
9961 حجم سازی2 2 تخصصی عملی حجم سازی 1 -
9946  تاریخ نقاشی شرق 2 اصلی نظری - -
9947 بازشناسی طرح های سنتی 2 اصلی عملی-نظری - -
9955 اسلوب نقاشی 3 3 تخصصی عملی-نظری اسلوب نقاشی 2 -
1724 اندیشه اسلامی 1 2 عمومی نظری - -
9957 نقاشی 4 2 تخصصی عملی نقاشی 3 -
9959 چاپ دستی 2 3 تخصصی عملی-نظری - -
مجموع واحد 19

ترم چهارم

ترم 4
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1017 دانش و جمعیت خانواده  2 عمومی نظری - -
9958 نقاشی 5 2 تخصصی عملی نقاشی 4 -
9962 شناخت فن دیوارنگاری 2 تخصصی عملی - -
9963 مراقبت و مرمت آثار نقاشی 3 تخصصی عملی-نظری - -
8747 گرافیک کامیوتری 2 اصلی عملی-نظری - -
9950 مدیریت سرپرستی 2 اصلی نظری - -
9944 عکاسی 2 2 اصلی عملی - -
9964 پروژه 1 تخصصی عملی نقاشی2- نقاشی 3- نقاشی 4 نقاشی 5
9965 کارآموزی 2 2 تخصصی عملی - -
مجموع واحد 18

دانلود فایل چارت درسی