موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

 ترم اول
ترم 1
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
9532 کارگاه صفحه آرایی 3 تخصصی عملی - -
8785 کامپیوتر گرافیک 1 2 تخصصی عملی-نظری - -
8774 شناخت هنر گرافیک 1 2 اصلی نظری - -
8776 طراحی 5 2 تخصصی عملی-نظری - -
8775 هندسه نقوش سنتی 3 اصلی عملی-نظری - -
1724 مهارت های زندگی دانشجویی 2 اختیاری نظری - -
1010 زبان خارجی 3 عمومی نظری - -
1009 فارسی 3 عمومی نظری - -
مجموع واحد 20

 ترم دوم

ترم 2
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1007 تربیت بدنی 1 عمومی  عملی - -
8780 کاربرد خط در گرافیک 2 تخصصی عملی-نظری - تکنولوژی کارگاه گرافیک 1
2135003 تکنولوژی و کارگاه گرافیک 1 3 تخصصی عملی-نظری کارگاه صفحه آرایی -
8783 شناخت هنر گرافیک 2 2 اصلی نظری شناخت هنر گرافیک 1 -
8793 کامپیوتر گرافیک 2 2 تخصصی عملی-نظری کامپیوتر گرافیک 1 -
9533 تصویر سازی 3 تخصصی عملی-نظری طراحی 5 -
8784 طراحی 6 2 تخصصی عملی-نظری طراحی 5 -
8779 ترسیمات هندسی 2 اصلی عملی-نظری هندسه نقوش -
8770 ریاضی عمومی 2 پایه نظری - -
مجموع واحد 20

 ترم سوم

ترم 3
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
8796 اصول سرپرستی 2 تخصصی نظری - -
2135002 تکنولوژی و کارگاه گرافیک 2 3 تخصصی عملی-نظری تکنولوژی و کارگاه گرافیک 1 -
8790 طراحی تحلیلی 2 تخصصی عملی-نظری طراحی 6 -
8773 چاپ سیلک اسکرین 2 تخصصی عملی-نظری - -
8777 فیزیک نور 2 پایه نظری - -
8778 آز فیزیک نور 1 پایه عملی - فیزیک نور
8782 ارتباطات و تبلیغات 2 اصلی نظری - -
8782 روش تحقیق 2 اصلی نظری - -
8786 تجزیه و تحلیل آثار گرافیکی 2 اصلی نظری - -
  اندیشه اسلامی 1 2 عمومی نظری    
مجموع واحد 20

 ترم چهارم

ترم 4
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
2135004 تکنولوژی و کارگاه بسته بندی 3 تخصصی عملی-نظری ترسیمات هندسی -
9534 گرافیک محیطی 3 تخصصی عملی-نظری تکنولوژی و کارگاه گرافیک 2 -
2135003 تکنولوژی و کارگاه گرافیک 3 3 تخصصی عملی-نظری تکنولوژی و کارگاه گرافیک 2 -
1004 اخلاق اسلامی 2 عمومی نظری - -
8797 کارآموزی(2) 2 تخصصی عملی - -
1017 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی نظری - -
8795 پروژه نهایی 2 تخصصی عملی - -
8792 چاپ ماشینی 2 اصلی نظری - -
مجموع واحد 19

دانلود فایل چارت درسی