موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

ترم اول
ترم 1
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
15213 کارگاه ارتباط تصویری 1 3 تخصصی عملی-نظری - -
15211 خوشنویسی و طراحی حروف 1 3 اصلی عملی-نظری - -
15205 عکاسی تخصصی 1 2 اصلی عملی-نظری - -
15208 اصول علمی ارتباط و تبلیغات 2 اصلی نظری - -
15203 هنر و تمدن اسلامی 2 پایه نظری - -
15201 هندسه مناظر و مرایا 2 پایه  نظری - -
1006 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 عمومی نظری - -
21301050 طراحی جبرانی  3 جبرانی عملی-نظری - -
مجموع واحد 19

ترم دوم

ترم 2
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
15214 کارگاه ارتباط تصویری 2 3 تخصصی  عملی-نظری کارگاه ارتباط تصویری 1 -
15212 خوشنویسی و طراحی حروف 2 3 اصلی عملی-نظری خوشنویسی و طراحی حروف 2 -
15206 عکاسی رنگی 2 اصلی عملی-نظری عکاسی تخصصی -
15207 کامپیوتر تخصصی 1 3 اصلی عملی-نظری - -
1008 ورزش 1 1 عمومی عملی - -
15204 انسان، طبیعت، طراحی 3 پایه نظری - -
  مهارت های زندگی و دانشجویی 2 اختیاری نظری    
15209 روش پیشرفته چاپ 2 اصلی عملی-نظری - -
مجموع واحد 19

ترم سوم

ترم 3
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
15215 کارگاه ارتباط تصویری 3 3 تخصصی عملی-نظری کارگاه ارتباط تصویری 2 -
15218 عکاسی تخصصی 2 3 تخصصی عملی-نظری عکاسی رنگی -
15217 کامپیوتر تخصصی 2 3 تخصصی عملی-نظری کامپیوتر تخصصی 1 -
15202 کارگاه حجم سازی 2 پایه عملی-نظری - -
15221 زبان تخصصی 2 تخصصی نظری - -
1002 اندیشه اسلامی 2 2 عمومی  نظری - -
15219 نظارت چاپ 2 تخصصی نظری روش های پیشرفته چاپ -
15210 روش تحقیق در ارتباط تصویری 2 اصلی  نظری - -
مجموع واحد 19

ترم چهارم

ترم 4
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
15223 کارآموزی 2 تخصصی عملی - -
15216 کارگاه ارتباط تصویری 4 2 تخصصی عملی-نظری کارگاه ارتباط تصویری 3 -
1005 متون اسلامی 2 عمومی نظری - -
  تاریخ اسلام 2 عمومی نظری    
15220 طرح عملی جامع 4 تخصصی عملی-نظری کارگاه ارتباط تصویری 3 -
15222 پروژه 4 تخصصی عملی - -
مجموع واحد 16

دانلود فایل چارت درسی