موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

ترم اول  
ترم 1
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21121024 طراحی پایه 1 2 عملی پایه - -
21121022 مبانی هنرهای تجسمی 3 عملی-نظری پایه - -
21121026 عکاسی 2 عملی-نظری پایه - -
15203 هنر و تمدن اسلامی 1 2 نظری پایه - -
21121033 تاریخ هنرهای جهان 2 نظری پایه - -
1010 زبان 3 نظری عمومی - -
1009 فارسی 3 نظری عمومی - -
1001 مهارت های زندگی دانشجویی 2 نظری اختیاری - -
مجموع واحد 19

ترم دوم

ترم 2
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21121025 طراحی پایه 2 2 عملی پایه - -
21121023 مبانی هنرهای تجسمی 2 3 عملی-نظری پایه - -
55012 هنر و تمدن اسلامی 2 2 نظری پایه هنر و تمدن اسلامی 1 -
21121027 چاپ دستی 1 2 عملی پایه - -
2112104 نقاشی سطح یک 1 4 عملی-نظری اصلی - طراحی پایه 2
2130102 حجم و ساختار آفرینی 2 عملی پایه - -
1004 اخلاق اسلامی 2 نظری عمومی - -
1020 تربیت بدنی 1 عملی عمومی - -
مجموع واحد 18

ترم سوم

ترم 3
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
2112101 طراحی سطح دو 1 2 عملی-نظری اصلی طراحی پایه 2 -
2112105 نقاشی سطح یک 2 4 عملی-نظری اصلی نقاشی سطح یک 1 -
2112108 تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران 1 2 نظری اصلی - -
55010 تجزیه و تحلیل و نقد آثار تجسمی 2 نظری پایه - -
21121032 روش تحقیق 2 نظری پایه - -
21121038 آشنایی با رشته های هنری معاصر 2 نظری اختیاری - -
1003 تاریخ اسلام 2 نظری عمومی - -
1006 انقلاب اسلامی 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 18

ترم چهارم

ترم 4
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
2112102 طراحی سطح دو 2 2 عملی-نظری اصلی طراحی سطح دو 1 -
211206 نقاشی سطح یک 3 4 عملی-نظری اصلی نقاشی سطح یک 2 -
21121031 نقش و نقاشی دیواری در ایران و جهان اسلام 2 نظری پایه - -
2112109 تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران 2 2 نظری اصلی تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران 1 -
21121011 تاریه و زیبایی شناسی نقاشی غرب 1 2 نظری اصلی - -
21121013 تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی 2 نظری اصلی تجزیه و تحلیل و نقد آثار تجسمی -
21121029 تصویر(فتوشاپ و انفورماتیک) 2 عملی-نظری پایه - -
1005 متون اسلامی 2 نظری عمومی - -
1021 ورزش 1 1 عملی عمومی - -
مجموع واحد 19

ترم پنجم

ترم 5
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
2112103 طراحی سطح دو 3 2 عملی-نظری اصلی طراحی سطح دو 2 -
21121017 نقاشی سطح دو 1 6 عملی-نظری اصلی نقاشی سطح یک 3 -
21121010 تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران 3 2 نظری اصلی تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران 2 -
21121012 تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی غرب 2 2 نظری اصلی تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی غرب 1 -
21121034 نقاشی دیواری 4 عملی-نظری اختیاری - -
2112107 حکمت هنر اسلامی 2 نظری اصلی - -
1002 اندیشه اسلامی 1 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 20

ترم ششم 

ترم 6
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21121015 طراحی و بیان تجسمی 1 2 عملی-نظری اصلی - -
21121018 نقاشی سطح دو 2 6 عملی-نظری اصلی نقاشی سطح دو 1 -
21121036 نقای ایرانی 4 عملی-نظری اختیاری طراحی پایه 2- مبانی هنرهای تجسمی 2 -
21121035 نقاشی دیجیتال و اینترنت 4 عملی-نظری اختیاری (تصویر(فتوشاپ و انفورماتیک -
21121020 نقد و تطبیق نقاشی ایران و غرب 2 نظری اصلی تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی غرب 2 -
  اندیشه اسلامی 2 2 نظری عمومی    
مجموع واحد 20

ترم هفتم

ترم 7
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21121016 طراحی و بیان تجسمی 2 2 عمی-نظری اصلی طراحی و بیان تجسمی 1 -
21121021 طرح جامع(سمیرنار) 4 عملی-نظری اصلی - -
21121019 خلاقیت(نقاشی-ویدیو-چیدمان) 6 عملی-نظری اصلی نقاشی سطح دو 2 -
21121014 تجزیه و تحلیل رسانه معاصر 2 نظری اصلی طراحی سطح دو 3 -
1017 دانش و جمعیت خانواده 2 نظری عمومی - -
21121037 هنر در دنیای کودکان و آموزش 2 نظری اختیاری - -
مجموع واحد 18

ترم هشتم

ترم 8
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1209941 پروژه نهایی 3 عملی اصلی کلیه دروس -
مجموع واحد 3

دانلود فایل چارت درسی