موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

 ترم اول
ترم 1
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21301025 مبانی گرافیک 1 3 عملی-نظری پایه - -
21301027 طراحی پایه 1 3 عملی پایه - -
21301029 عکاسی 1 2 عملی پایه - -
21301035 مبانی تبلیغات 2 نظری پایه - -
21301047 رایانه و نرم افزار 1 3 عملی-نظری اختیاری - -
1010 زبان 3 نظری عمومی - -
1009 فارسی 3 نظری عمومی - -
مجموع واحد 19

ترم دوم

ترم 2
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21301026 مبانی گرافیک 2 3 عملی-نظری پایه مبانی گرافیک 1 -
21301028 طراحی پایه 2 3 عملی پایه طراحی پایه 1 -
21301030 عکاسی 2 2 عملی پایه عکاسی 1 -
2130105 صفحه آرایی 1 2 عملی-نظری اصلی مبانی گرافیک 1 -
2130101 تاریخ خط ایران و جهان 2 نظری اصلی - -
2130102 خطاطی فارسی 2 عملی-نظری اصلی - -
21301048 رایانه و نرم افزار 2 3 عملی-نظری اختیاری رایانه و نرم افزار 1 -
1004 مهارت های زندگی و دانشجویی 2 نظری اختیاری - -
  تربیت بدنی 1 عمومی عملی    
مجموع واحد 20

ترم سوم

ترم 3
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21301010 چاپ صنعتی 1 2 نظری اصلی - -
2130107 تصویر سازی 1 2 عملی-نظری اصلی مبانی گرافیک 2 -
21301031 چاپ دستی 1 2 عملی-نظری پایه - -
2130106 صفحه آرایی 2 2 عملی-نظری اصلی صفحه آرایی 1 -
2130103 طراحی نوشته فارسی 2 عملی-نظری اصلی خطاطی فارسی -
21301041 تاریخ طراحی گرافیک ایران و جهان 2 نظری پایه - -
21301034 طراحی سه بعدی 2 عملی-نظری پایه مبانی گرافیک 1 -
2130109 عکاسی و گرافیک 2 عملی اصلی عکاسی 2 -
1003 تاریخ اسلام 2 نظری عمومی - -
  اخلاق اسلامی 2 نظری عمومی    
مجموع واحد 20

ترم چهارم

ترم 4
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21301011 چاپ صنعتی 2 2 نظری اصلی چاپ صنعتی 1 -
2130108 تصویر سازی 2 2 عملی-نظری اصلی تصویر سازی 1 -
21301032 چاپ دستی 2 2 عملی-نظری پایه - -
21301017 طراحی نشانه 4 عملی-نظری اصلی صفحه آرایی 1- مبانی گرافیک 2 -
2130104 طراحی قلم فارسی 2 عملی-نظری اصلی طراحی نوشته فارسی -
21301036 تجزیه و تحلیل هنر های بصری 1 2 نظری پایه - -
1006 انقلاب اسلامی 2 نظری عمومی - -
1021 ورزش 1 1 عملی عمومی - -
مجموع واحد 17

ترم پنجم

ترم 5
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21301018 طراحی پوستر 2 عملی-نظری اصلی صفحه آرایی 2 -
21301012 پرورش خلاقیت 2 عملی-نظری اصلی مبانی گرافیک 2 -
21301013 آشنایی با هنرهای جدید 2 نظری اصلی - -
21301014 تجزیه و تحلیل هنرهای بصری 2 2 نظری اصلی - -
21301015 رنگ و ترکیب بندی هنر های تصویری ایران 2 نظری اصلی مبانی گرافیک 2 -
21301043 برنامه نویسی با HTLM 2 عملی-نظری اختیاری - -
21301033 گرافیک و معماری 2 نظری پایه - -
1001 اندیشه اسلامی 1 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 18

ترم ششم

ترم 6
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21301019 طراحی بسته بندی 4 عملی-نظری اصلی طراحی صفحه آرایی 1 و 2 -
21301020 طراحی گرافیک محیطی 4 عملی-نظری اصلی صفحه آرایی 2- طراحی سه بعدی- گرافیک معماری- طراحی نشانه -
21301042 تصویر متحرک 2 نظری اختیاری - -
21301016 هنر کتاب آرایی در آسیای میانه 2 نظری اصلی - -
21301045 مبانی و اصول کارآفرینی 2 نظری اختیاری - -
1002 اندیشه اسلامی 2 2 نظری عمومی - -
  دانش خانواده و جمعیت 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 18

ترم هفتم

ترم 7
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21301021 طراحی گرافیک متحرک 4 عمی-نظری اصلی رایانه و نرم افزار 2- صفحه آرایی 2- طراحی نشانه- تصویر سازی 2 -
21301022 طراحی تبلیغات 4 عملی-نظری اصلی طراحی پوستر- طراحی بسته بندی- طراحی نشانه= مبانی تبلیغات -
21301044 حکت هنر اسلامی 2 نظری اختیاری - -
21301046 مبانی سازمان و مدیریت 2 نظری اختیاری - -
21301023 طراحی برای فضای مجازی 4 عملی-نظری اصلی صفحه آرایی 2- رایانه و نرم افزار 2- طراحی نشانه -
1005 متون اسلامی 2 عملی عمومی - -
مجموع واحد 18

ترم هشتم

ترم 8
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21301024 طراحیت هویت بصری 4 عملی-نظری اصلی - -
1209941 پروژه نهایی 6 عملی اصلی - -
مجموع واحد 10

دانلود فایل چارت درسی