موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

       

           چارت درسی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

                     تعداد واحد درسی                           
دروس اجباری 20
دروس اختیاری 6
دروس جبرانی ( مختص دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها غیر مرتبط می باشد ) 8
پایان نامه 6

دروس جبرانی

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
821004 کارگاه ارتباط تصویری 4 2 جبرانی  نظری _ عملی _ _
821013 طراحی تبلیغات 4 جبرانی نظری _ عملی _ _
821009 خوشنویسی و طراحی حروف 2 جبرانی  نظری _ عملی _ _
مجموع واحد    8                 

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
821000 کارگاه ارتباط تصویری تخصصی 1 4 الزامی    نظری _ عملی _ _
821001 رایانه در گرافیک 2 جبرانی   نظری _ عملی _ _
821002 زبان تخصصی 2 اختیاری نظری _ _
821003 اصول دیزاین 3 الزامی   نظری _ عملی _ _
مجموع واحد 11             

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
821007 کارگاه ارتباط تصویری تخصصی 2 4 الزامی   نظری _ عملی کارگاه ارتباط تصویری1   _
821006 گرافیک و هنر جدید 3 الزامی    نظری _ عملی _ _
821005 پیش از چاپ ، چاپ ، بعد از چاپ 2 اختیاری  نظری _ _
مجموع واحد 9                           

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
821010 کارگاه ارتباط تصویری 3 4 الزامی   نظری _ عملی کارگاه ارتباط تصویری2 _
821011 رسانه های نوین بصری 2 اختیاری نظری _ _
821012 روش تحقیق 2 الزامی  نظری _ _
مجموع واحد 8                                      

ترم چهارم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
821008 پایان نامه 6 پروژه عملی گذراندن کلیه دروس نظری و عملی _

 


دانلود فایل چارت درسی