موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

 ترم اول
ترم 1
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
581720 درک وبیان معماری 1 3 عملی-نظری پایه - -
17028  ترسیم فنی 3 عملی پایه - -
17029 هندسه ترسیمی 2 عملی-نظری پایه - -
17014 طراحی (جبرانی) 2 عملی جبرانی - -
17026 ریاضی عمومی 1 3 نظری پایه - -
1010 زبان خارجه 3 نظری عمومی - -
1009 فارسی 3 نظری عمومی - -
مجموع واحد 19

ترم دوم

ترم 2
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
581721 درک و بیان معماری 2 3 عملی-نظری اصلی درک و بیان معماری 1 -
170318 پرسپکتیو 2 عملی-نظری اصلی هندسه ترسیمی -
170319 آشنایی با معماری جهان 2 نظری اصلی - -
170314 تمرین های معماری 1 3 عملی-نظری اصلی ترسیم فنی-درک و بیان معماری 1 -
17027 فیزیک مکانیک 2 نظری پایه - -
170316 ایستایی 1 2 نظری اصلی ریاضی عمومی 1 -
17011 شناخت مواد و مصالح 2 نظری جبرانی - -
1004 اخلاق و تربیت اسلامی 2 نظری عمومی - -
  مهارت های زندگی دانشجویی 2 نظری اختیاری    
مجموع واحد 20

ترم تابستان

ترم تابستان
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1007 تربیت بدنی 1 1 عملی عمومی - -
1001 اندیشه اسلامی 1 2 نظری عمومی - -
1017 دانش خانواده و جمعیت 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 5

ترم سوم

ترم 3
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
10315 تمرین های معماری 2 3 عملی-نظری اصلی تمرین های معماری 1 -
170320 آشنایی با معماری اسلامی 1 2 عملی-نظری اصلی ترسیم فنی- درک و بیان معماری 2 -
170312 عناصر و جزییات ساختمان 1 2 عملی-نظری اصلی ترسیم فنی -
170321 کاربرد نرم افزار رایانه ای در معماری 3 عملی-نظری اصلی - -
170317 ایستایی 2 2 نظری اصلی فیزیک مکانیک- ایستایی 1 -
170427 زبان فنی 2 نظری تخصصی زبان خارجه -
170313 تنظیم شرایط محیطی 1 2 عملی-نظری اصلی ترسیم فنی -
581722 نقشه برداری 2 عملی-نظری تخصصی ترسیم فنی -
مجموع واحد 18

ترم چهارم

ترم 4
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
170424 طراحی فنی ساختمان 4 عملی تخصصی عناصر و جزییات ساختمانی 1- تمرین های معماری 2- ایستایی 1- ایستایی 2 -
170422 طراحی معماری 1 4 عملی-نظری تخصصی - طراحی فنی ساختمان
170425 متره و برآورد 2 عملی-نظری تخصصی عناصر و جزییات ساختمانی 1 -
170428 اصول سرپرستی 2 نظری تخصصی - -
581723 روستا 1 2 عملی-نظری تخصصی تمرین های معماری 2  -
170429 کارآموزی 2 عملی تخصصی 240 ساعت ترم آخر
170532 آشنایی با مقررات ملی ساختمان 2 نظری انتخابی انتخابی -
مجموع واحد 18

دانلود فایل چارت درسی