موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
چارت درسی

ترم اول 

ترم 1
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1307 ریاضیات 1 2 پایه نظری - -
1309 ترکیب 1 4 پایه عملی-نظری - -
13021 مطالعه و شناخت بناهای تاریخی اسلامی 2 2 تخصصی عملی-نظری - -
13032 سازه های بتنی 2 پیشنیاز نظری - -
13031 مبانی نظری مرمت 2 پیشنیاز نظری - -
13027 فتوگرامتری 1 تخصصی عملی - -
1002 اندیشه اسلامی 2 2 عمومی نظری - -
1306 انسان، طبیعت، معماری  2 پایه عملی-نظری - -
مجموع واحد 18

ترم دوم

ترم 2
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
13010 ایستایی 1 2 اصلی نظری ریاضیات 1- انسان، طبیعت، معماری -
1308 ترکیب 2 4 پایه عملی-نظری ترکیب 1 -
13012 طراحی معماری 1 3 اصلی عملی-نظری انسان، معماری، طبیعت ترکیب 2
13019 آسیب شناسی 2 اصلی نظری - -
13014 آشنایی با بافتها و محوطه های دوره اسلامی ایران 2 اصلی نظری - -
13017 تنظیم شرایط محیطی 2 2 اصلی نظری - -
13015 آشنایی با تمدن و فرهنگ های همجوار 2 اصلی نظری - -
1003 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 19

ترم سوم

ترم 3
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
13011 ایستایی 2 2 اصلی نظری ایستایی 1 -
13022 قوانین و تشکیلات مرمت 2 تخصصی نظری طراحی معماری 2 -
13013 طراحی معماری 2 3 اصلی عملی-نظری طراحی معماری 1 -
13016 کارمپیوتر و معماری  2 اصلی عملی-نظری - -
13023 طرح مرمت و احیا بناهای تاریخی 4 تخصصی عملی-نظری آشنایی با بافتها و محوطه های دوره اسلامی ایران طراحی معماری 2
13020 مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام 2 تخصصی عملی-نظری - ایستایی 2
1006 انقلاب اسلامی 2 عمومی نظری - -
مجموع واحد 17

ترم چهارم

ترم 4
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
13018 آشنایی با معماری جهان 2 اصلی نظری - -
13025 طرح مرمت و احیای محوطه های باستان شناسی 4 تخصصی عملی-نظری طرح مرمت و احیا بناهای تاریخی -
1005 متون اسلامی 2 عمومی نظری - -
1021 ورزش 1 1 عمومی عملی - -
13028 پروژه نهایی 5 پروژه عملی - -
13024 طرح مرمت و احیای بافتهای تاریخی 4 تخصصی عملی-نظری طرح مرمت و احیا بناهای تاریخی -
13026 کارآموزی تخصصی مرمت بنا 2 کارآموزی عملی - -
مجموع واحد 20

دانلود فایل چارت درسی