موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

 ترم اول

ترم 1
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428211 کارگاه مصالح و ساخت 2 عملی پایه - -
428210 هندسه کاربردی 3 عملی-نظری پایه - -
428212 درک و بیان محیط 3 عملی-نظری پایه - -
1009 فارسی 3 نظری عمومی - -
1001 اندیشه 1 2 نظری عمومی - -
1010 زبان عمومی 3 نظری عمومی - -
  مهارت های زندگی و دانشجویی 2 نظری اختیاری    
مجموع واحد 18

 ترم دوم

ترم 2
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428234 مصالح ساختمانی 2 علمی-نظری اصلی کارگاه مصالح و ساخت -
428216 ریاضی و آمار 3 نظری پایه - -
428218 مقدمات طراحی معماری 1 5 علمی-نظری پایه - -
428215 هندسه مناظر و مرایا 2 علمی-نظری پایه هندسه کاربردی -
428213 بیان معماری 1 2 علمی-نظری پایه - -
1007 تربیت بدنی 1 نظری عمومی - -
1002 اندیشه 2 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 17

 ترم سوم

ترم 3
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428217 انسان، طبیعت، معماری 2 علمی-نظری پایه مقدمات طراحی معماری 1 -
428219 مقدمات طراحی معماری 2 5 علمی-نظری پایه هندسه کاربردی- کارگاه مصالح و ساخت- درک و بیان محیط- بیان معماری 1- مقدمات طراحی معماری 1 -
428229 ایستایی 2 نظری اصلی ریاضیات و آمار -
428214 بیان معماری 2 2 علمی-نظری پایه بیان معماری 1 -
* دروس اختیاری 2 اختیاری   - -
1021 ورزش 1 1 عملی عمومی تربیت بدنی 1 -
1017 دانش خانواده و جمعیت 2 نظری عمومی - -
1004 اخلاق و تربیت اسلامی 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 18

 ترم چهارم

ترم 4
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428230 مقاومت مصالح و سازه های فلزی 2 نظری اصلی ایستایی -
428221 آشنایی با معماری جهان 2 نظری اصلی مقدمات طراحی معماری 2 -
428222 برداشت از بناهای تاریخی 3 عملی اصلی مقدمات طراحی معماری 2 -
428239 طرح معماری 1 5 عملی-نظری اصلی مقدمات طراحی معماری 2 -
* درس اختیاری 2     - -
428225 نقشه برداری 2 عملی-نظری اصلی پس از ترم دوم -
1005 متون اسلامی 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 18

 ترم پنجم

ترم 5
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیش نیاز همنیاز
428235 ساختمان 1 2 نظری اصلی مصالح ساختمان- طرح معماری 1 -
428224 آشنایی با معماری معاصر 2 نظری اصلی آشنایی با معماری جهان -
428223 آشنایی با معماری اسلامی 4 عملی-نظری اصلی برداشت از بناهای تاریخی -
428226 تنظیم شرایط محیطی 2 نظری اصلی طرح معماری 1 -
428237 روستا 1 3 عملی-نظری اصلی طرح معماری 1 -
428240 طرح معماری 2 5 عملی-نظری اصلی مقدمات طراحی معماری 2- بیان معماری 2 -
مجموع واحد 18

 ترم ششم

ترم 6
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428236 ساختمان 2 و گزارش کارگاه 3 عملی-نظری اصلی ساختمان 1 -
428232 سازه های بتنی 2 نظری اصلی ایستایی -
428228 تاسیسات مکانیکی 2 نظری اصلی تنظیم شرایط محیطی -
428227 تاسیسات الکتریکی و نور و صدا 2 نظری اصلی تنظیم شرایط محیطی -
428241 طرح معماری 3 5 عملی-نظری اصلی طرح معماری 1 -
428238 روستا 2 3 عملی-نظری اصلی روستا 1 -
1006 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 19

 ترم هفتم

ترم 7
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیش نیاز همنیاز
428232 متره و برآورد 2 عملی-نظری اصلی ساختان 2 و گزارش کارگاه -
428242 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 2 عملی-نظری تخصصی پس از ترم ششم -
428245 طرح معماری 4 5 عملی-نظری تخصصی پس از ترم ششم -
428247 طراحی فنی 3 عملی-نظری تخصصی طرح معماری 2- طرح معماری 3 -
428220 مبانی نظری معماری 3 نظری اصلی طرح معماری 3 -
1003 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 17

 ترم هشتم

ترم 8
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیش نیاز هم نیاز
428233 مدیریت و تشکیلات کارگاهی 2 عملی-نظری اصلی متره و برآورد -
428248 طرح نهایی 6 عملی تخصصی مقاومت مصالح سازه های فلزی- سازه های بتنی- ساختمان 2 و گزارش کارگاه -
428244 آشنایی با مرمت ابنیه 3 عملی-نظری تخصصی پس از ترم ششم -
428243 تحلیل فضاهای شهری 3 عملی-نظری تخصصی پس از ترم ششم -
428246 طرح معماری 5 5 عملی-نظری تخصصی طرح معماری 2 -
مجموع واحد  

 

نکته 1: دانشحویان لازم است از میان دروس اختیاری تعمیر و نگهداری ساختمان، ایرانشناسی، تاریخ شهرهای ایران، اخلاق معماری، آشنایی با سایر هنرها، سازه های نو، فرآیند روش های معماری، روش تحقیق(428250)، حقوق معماری(428249)، زبان تخصصی(12217)، کاربرد کامپیوتر در معماری(428251) و معماری جهان(12226) 2 درس به ارزش جمعا 4 واحد را در طول یک دوره تحصیلی اخذ نمایید.

نکته 2: انتخاب بیش از یک درس طراحی معماری در هر ترم مجاز نمیباشد.

 

دانلود فایل چارت درسی