موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

 

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری _ داخلی                                                                                                       

تعداد واحدهای درسی                  
دروس الزامی 22
دروس اختیاری 4
پایان نامه 6

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
2143904 طرح معماری داخلی 1 4 الزامی عملی _ _
21439014 شیوه های بیان معماری داخلی 2 الزامی نظری _ عملی _ _
2143906 عکاسی پایه 2 جبرانی نظری _ عملی _ _
2143901 کارگاه شناخت مواد و روش های ساخت 3 جبرانی نظری _ عملی _ _
2143902 روش تحقیق و تدوین پایان نامه 2 جبرانی نظری _ _
مجموع واحد 13    

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
2143909 طرح معماری داخلی 2 4 الزامی عملی _ _
21439011 فن آوری های معماری داخلی 3 الزامی نظری _ عملی _ _
21439012 سمینار معماری داخلی و عرصه های وابسته 1 الزامی نظری _ _
21439018 تجزیه و تحلیل آثار معماری داخلی 2 اختیاری نظری _ _
مجموع واحد 10  

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
21439010 طرح معماری داخلی 3 4 الزامی عملی _ _
21439015 سمینار هنر و معماری در بینش اسلامی 2 الزامی نظری _ _
21439013 تاریخ و مبانی نظری معماری داخلی 2 الزامی نظری _ _
21439019 کاربرد پیشرفته کامپیوتر در معماری داخلی 2 اختیاری نظری _ عملی _ _
مجموع واحد 10  

ترم چهارم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
113000 پایان نامه 6 پروژه  _ گذراندن کلیه دروس نظری و عملی _

 


دانلود فایل چارت درسی