موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش معماری
چارت درسی

دانشجوی محترم؛ لطفا فایل pdf چارت درسی خود را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

 

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری _ معماری                                                                                                         

تعداد واحدهای درسی               
دروس اصلی 24
دروس اختیاری 2
پایان نامه 6
کل واحد 32

ترم اول

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  روش تحقیق و تدوین پایان نامه 2 اصلی نظری _ _
  برنامه دهی و روش های طراحی 2 اصلی نظری _ _
  طرح معماری ارشد (1) 4 اصلی عملی _ _
مجموع واحد 8                     

ترم دوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  حکمت معماری در ایران 2 اصلی نظری طرح معماری ارشد (1) _
  انسان و محیط 2 اصلی نظری طرح معماری ارشد (1) _
  خاستگاه های نظریه معماری در دوران معاصر 4 اختیاری نظری _ _
  طرح معماری ارشد (2) 2 اصلی  عملی طرح معماری ارشد (1) _
مجموع واحد 10                                 

ترم سوم

شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
  حقوق معماری ارشد 2 اصلی نظری  طرح معماری ارشد (1) _
  مراتب اجرایی ساختمان 2 اصلی  عملی طرح معماری ارشد (1) _
  طرح معماری ارشد (3) 4 اصلی عملی طرح معماری ارشد (1) _
مجموع واحد 8                                      

 


دانلود فایل چارت درسی