موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
معرفی رشته

دوره کاردانی نقاشی یکی از دوره های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم را جهت همکاری و اجرای صحیح طرح ها و برنامه هایی که از طرف هنرمند ارائه می شوند داشته باشند. فارغ التحصیلان دوره کاردانی نقاشی قادر خواهند بود با کسب دانش با مهارت های علمی و عملی از عهده امور ذیل برآیند:

- اجرای کار و نمونه سازی

- استفاده از منابع نظیر استاندارد رشته، کتب راهنما

- تشخیص عیوب و راهنمایی افراد تحت سرپرستی جهت تعمیرات وسایل

- مطالعه جهت بهبود روش های کار و ارائه نظرات و پیشنهادات

- برآورد موا، مصالح و ابزار کار لازم برای اجرای طرح

- آموزش ضمن کار افراد تحت سرپرستی و ارزشیابی آن ها 

- تفسیر طرح و کروکی ها و پیاده کردن آن ها

- تعیین روش انجام کار و نوشتن دستورالعمل اجرایی

- تهیه و تنظیم گزارش های روزانه و نهایی