موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش هنر
معرفی رشته

کاردان هنری فردی است که با کسب مهارت عملی در رشته خود قادر است در اجرای اثر هنری با به وجود آورنده اثر همکاری کند. و یا در نگهداری و مرمت و کاربری ابزار ، وسایل و دستگاه های مرتبط با رشته و آماده سازی مواد و ابزار کار هنری فعالیت نماید. در این برنامه هدف تربیت کاردان هنری است که با ساتفاده از آموخته های تئوری و عملی مهارت لازم را کسب نموده و از عهده اجرای آن ها برآید و در صورت تمایل بتواند در دوره های کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل دهد.

فارغ التحصیلان در پایان این دوره با موارد ذیل آشنا می شوند:

طراحی آفیشن

طراحی جلد کتاب و غیره

تصویرگیری کتاب و غیره

صفحه آرایی

طراحی حروف و خط 

طراحی نشانه و تمبر