موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
معرفی دانشکده

هنر,معماری

نشریه
معرفی کتاب
ممتازین
محمدعلی اکبری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر96) معدل: 19/03
نوشین دهقان
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته (مهر95) معدل: 18/78
طناز سعدی پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر94) معدل: 18/73
میلاد خرامش
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر93) معدل: 19/52
سید محمدرضا میرقادری
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی (مهر96) معدل: 18/09
شقایق محمدی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی (مهر95) معدل: 19/66
زهره جلالی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی (بهمن94) معدل: 18/94
ندا پاشایی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی و طراحی دوخت (مهر95) معدل: 17/17
شیوا کریمی مطلق
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی و طراحی دوخت (مهر94) معدل: 19/06
ندا دهقانی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی دوخت (مهر96) معدل: 18/64
زهرا عرب زاده
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی دوخت (مهر95) معدل: 19/26
سارا مفتاحی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی (مهر94) معدل: 18/72
حوریه همایون
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته گرافیک مهر 96
زهرا بیات
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته گرافیک بهمن 96
لیلا زارع
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته گرافیک مهر و بهمن 96
مینو حسینی پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 96
نونا خیراندیش
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 95
بهاره دری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 94
لیلا فروزنده
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 96
فاطمه رحیمیان
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 95
محبوبه مجیب پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 95
فرنوش باربد
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 94
مرجان روستا
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 93
بدریه پور حیدری
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته معماری بهمن 96
فاطمه محمدی فر
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری بهمن 96
مهرناز مهرداسی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری مهر 95
جواد دانشور حقیقی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری بهمن 95
فاطمه عامری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 93
نفیسه حسینی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 96
علیرضا رضایی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری مهر 96
ارغوان احمدی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری مهر و بهمن 95
فاطمه شکوهی مظفری
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری مهر 96
رویا میرشکاری
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری بهمن 95
فاطمه بخشی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری مهر و بهمن 96
فاطمه بی پروا
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری مهر 97
محمدحسین زارع
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته معماری بهمن 95
علیرضا رضائی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته معماری مهر 96
راضیه اژدری
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته معماری بهمن 96
مونس شرافتی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 95
نفیسه حسینی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 96
نیکی قنبری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر 97
مریم قاسمی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته گرافیک بهمن 95
حوریه همایون
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته گرافیک مهر و بهمن96
سمیه رضایی مطلق
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته گرافیک مهر 97
زهرا همای پور
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری بهمن 95
لیلا فروزنده
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 96
زهره رزمی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری مهر 97
فهیمه آزاد
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 94
شهرزاد کرم پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 95
فاطمه کتونی زاده
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 96
امینه مرادی مطلق
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر 97
حوریه همایون
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته 'گرافیک مهر و بهمن 96
سمیه رضایی مطلق
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته گرافیک مهر و بهمن 97
لیلا فروزنده
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 96
زینب رزمی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 97
نیلوفر مرادی بیرگانی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی مهر و بهمن 96
مهدی احمدی
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی مهر و بهمن 97
ملینا رنجبر سروستانی
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری مهر و بهمن 96
فاطمه بی پروا
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری مهر و بهمن 97
معصومه گودرزی آزاد
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری مهر 96
راضیه اژدری
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری بهمن 96
الهام اسمی زاده
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 94
ساراصادقی جهرمی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 95
فریبا دریائی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر و بهمن 96
فاطمه مهدوی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری مهر 97
پیام پایکار
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری بهمن 97
طناز سعدی پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی مهر و بهمن 94
نوشین دهقان
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی مهر و بهمن 95
محمدعلی اکبری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی مهر و بهمن 96
سارا قائدی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی مهر و بهمن 97
شیرین غرقی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 94
پویا معماری پور
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 95
ارمینا دهقانی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری مهر و بهمن 96
نیکی قنبری
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری مهر 97
علیرضا هوشمند
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته معماری بهمن 97
زهرا طوافی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته نقاشی مهر و بهمن 95
مرضیه علی آبادی
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته نقاشی مهر و بهمن 96
مریم کوثری
رتبه اول رشته کارشناسی پیوسته نقاشی مهر و بهمن 97
سهيلا شهبازي بهلولي
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی دوخت (مهر و بهمن 97) معدل: 17/79
مرضيه مبارکي
رتبه اول رشته کاردانی پیوسته طراحی دوخت (مهر و بهمن98) معدل: 18/56
فريبا اعتضادي
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی و دوخت (مهر و بهمن 98) معدل: 19/9
نرگس خاتون علي پور
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته طراحی پوشاک (مهر و بهمن 98) معدل: 19/06
محبوبه ترابي
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته طراحی پوشاک (مهر و بهمن 98) معدل: 19/06
حانيه پيرابي
رتبه اول رشته کارشناسی ناپیوسته طراحی پوشاک (مهر و بهمن 97) معدل: 17/94