مولف : موریس مانو

مترجم : دکتر قدرت سپید نام

صفحه آراءی : مریم حمزه ای

نوبت چاپ : چهل و یکم

سال چاپ : مهر 92

تعداد صفحات : 528 صفحه

ناشر : انتشارات باغانی

ناشر همکار : خراسان

شمارگان : 5000 نسخه

مقدمه:

موضوع كتاب معماري كامپيوتر اســت كه تشــكيلات و ً طراحي كامپيوتر را بررســي كرده است. اصولا معماري كامپيوتر دربارة ســاختار و رفتارهــاي واحدهاي مختلف كامپيوتــر و چگونگي همــكاري آنها بــا يكديگر بحث مي كنــد. «تشــكيلات كامپيوتر» دربــارة روش اتصال واحدهاي ســخت افزاري در يك سيســتم كامپيوتري و «طراحــي كامپيوتر»، دربارة اصول طراحي ســخت افزار گرفته اســت. به طوركلى، مدارات پايه و طراحى آنها براى ايجاد مدارات الكترونيكى كه در دستگاه هاى روزمره نظير آسانســورها، چراغ هاى راهنمايــى و رانندگى و نظاير آنها كاربرد دارند، در اين فصل بررسى شدهاست.