انتشارات مارلیک با همکاری انتشارات عفاف

تالیف : سید رضا حسینی

طراحی جلد و صفحه ارایی : مژگان زندوکیلی

در این کتاب واژه گرافیک را از مصدرهای مختلف مورد بررسی قرار داده است و ریشه گرافیک را که در اصل به معنای خراشیدن , حک کردن و نقد کردن است مورد بررسی است و همچنین زمان پیدایش خط و انواع خطوط ( تصویری هیتی , اوگاریتی , بیلبوسی , خط سینائی , الفبایی ... ) مورد بررسی است و همچنین نخستین شاهنامه مصور چاپی در ایران  به سال 1267 بازگردانده می شود که با خط نستعلیق نوشته شده اولین پوسترها با عنوان دیوارکوب با مرکب مشکی به سه خط فارسی , روسی , فرانسه منتشر شد .