موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
تازه ها
  • کارگاه مستندساری محوطه های تاریخی با استفاده از پهباد . تخت جمشید
  • طراحی ،نصب و اجرا و افتتاح فضای نمایشگاهی موسسه توسط دانشجویان بخش معماری موسسه


1