موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
اساتید دانشکده
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : معماری
هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : برنامه ریزی شهری
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : معماری
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : برنامه ریزی شهری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : برنامه ریزی شهری
هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : برنامه ریزی شهری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : مرمت
هیات علمی
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : نقاشی
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : شهرسازی
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : نقاشی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پژوهش هنر
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : نقاشی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : انرژی معماری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : فلسفه هنر
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : زمین شناسی
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : طراحی پارچه و لباس
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : فلسفه هنر
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پژوهش هنر
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : باستان شناسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : نقاشی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت ساخت و پروژه
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : عکاسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : عکاسی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پژوهش هنر
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : معادل دکتری نگارگری
مدرک تحصیلی : کارشناسی درجه1 هنر
رشته تحصیلی : مجسمه سازی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گرافیک
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : نقاشی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : مهندسی نساجی
هیات علمی