موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده هنر و معماری
بخش طراحی و دوخت
کارشناسی ناپیوسته طراحی پوشاک

انسان از دورانی که آگاهانه و با ابزارهای طبیعی و ابتدایی به  کار پرداخت، جامعه نخستین بشری را پی ریخت و در راهی گام نهاد که او را از زندگی حیوانی جدا می ساخت؛ به شکار حیوانات پرداخت، از گوشت ان ها خوراک و از پوستشان پوشاک تهیه می کرد .

پوشاک همانند سایر پدیده های زندگی از بدو پیدایش در طول تاریخ سیر تکاملی خود را طی کرده و از صورت ابتدایی خود بیرون آمده است .اقوام مختلف هر یک بنا به مقتضیات اقلیمی، عادات و رسوم، مذهب، درجه فرهنگ و تمدن، وضع سیاسی اجتماعی ـ اقتصادی و غیره به تهیه لباس هایی گوناگون پرداخته  و در دوخت و شکل تزیین آن ابتکاراتی از خود نشان داده اند.

یکی از دغدغه های فرهنگی هر کشور به خصوص کشورهای اسلامی از جمله ایران نوع پوشش مردم آن جامعه است، چرا که تشکیل دهنده و نشان دهنده سطح فرهنگ، تمدن و هویت ملی آن کشور است. در کشور ما به دلایل مختلف چندان فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته است و به تازگی با تشکل ها و نهادهایی که شکل گرفته است به سمت سازماندهی هر چه بیشتر آنها می باشیم.